Nathalie I - IV
Individual size: 220 x 255 cm. 2013. N. Zahles GymnasieskoleCopenhagen Ny Carlsbergfondet